Doradztwo zawodowe

Doradztwo zawodowego w naszej szkole:

 • Szkolny koordynator – p. Grażyna Gutaker
 • Doradca zawodowy – p. Małgorzata Sanok-Schmidt

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego 2018

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, ul. Stawki 10, Warszawa, dzielnica Śródmieście.

Szkoła ma długą tradycję kształcenia w zawodach technik ekonomista i technik logistyk.

Każdy zawód wśród zawodów szkolnictwa zawodowego składa się z kwalifikacji.

1.   Kwalifikacja – definicja, rodzaje kwalifikacji i drogi ich uzyskania

Kwalifikacja to określony, formalnie potwierdzony zestaw efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kwalifikacje mają ściśle określone oznaczenia i nazwy, np. nazwa jednej z kwalifikacji w zawodzie technika logistyka to: „zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych”, a numer A.31.

Efekty uczenia się pozwalają określić postępy osiągane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. Efekty uczenia się, które należy potwierdzić, wymienione są w części III podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji uzyskuje się w wyniku procesu potwierdzania kompetencji zgodnych z ustalonymi wymaganiami.

Te wymagania to przystąpieniu i zdaniu egzaminu. Po zdaniu egzaminu następuje wydanie odpowiedniego dokumentu: świadectwa (dla kwalifikacji składowych) i dyplomu (dla kwalifikacji złożonych) przez uprawnioną instytucję.

2.        Zintegrowany system kwalifikacji

Zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) obejmuje ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości tych kwalifikacji, które są ujęte
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Przez system rozumie się ogół działań państwa związanych z formalnym potwierdzaniem efektów wszelkiego rodzaju uczenia się.

Instrumentami tego systemu kwalifikacji są:

 • Polska Rama Kwalifikacji
 • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 • Zasady zapewnienia jakości kwalifikacji.

Obecność kwalifikacji w rejestrze poświadcza jej wiarygodność.
Zawody, w których kształci ZSLiE nr 1 mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (dla techników jest to EQF4  poziom absolwenta szkoły posiadającego tytuł technika bez doświadczenia zawodowego).
Można wyróżnić kwalifikacje pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne związane są z poziomem wykształcenia, pozostałe zwane są cząstkowymi.

Kwalifikacje pełne nadawane są wyłącznie w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, cząstkowe – także poza tymi systemami, np. w kształceniu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 1. Nazwy kwalifikacji w zawodach

Technik logistyk, to kwalifikacja pełna, która składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych:

A.30.     Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31.      Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32.     Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. od roku szkolnego 2017/2018 zawód technik logistyk podzielony jest na dwie kwalifikacje:

AU.22.    Obsługa magazynów

AU.32.    Organizacja transportu

Technik ekonomista to kwalifikacja pełna, która składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych:

A.35     Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36     Prowadzenie rachunkowości

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. od roku szkolnego 2017/2018 nazwy kwalifikacji w zawodzie technik ekonomista nie zmieniły się, zmieniły się natomiast oznaczenia na:

AU.35       Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

AU.36       Prowadzenie rachunkowości

4.    Miejsce zawodów kształconych w ZSLiE nr 1 zestawione jest w Tablicy:

Symbol cyfrowy Typ grupy
3 Grupa wielka, technicy i inny średni personel
33 Grupy duża, średni personel ds. biznesu i administracji
333 Grupa średnia, pośrednicy usług biznesowych
333107 Numer zawodu, technik logistyk
331403 Numer zawodu technik ekonomista
Wnioskodawca (minister, na wniosek którego wprowadzono zawód do klasyfikacji): Minister właściwy ds. Transportu, Gospodarki Morskiej

Wnioskodawca dla zawodu ekonomisty: Minister ds. Finansów Publicznych

Obszar kształcenia: A (administracyjno-usługowy)
Możliwość kształcenia w technikum i prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

5.    Certyfikacja

Rekrutacja na rynku pracy opiera się na certyfikatach. Posiadanie certyfikatów umożliwia większą mobilność zawodową. Certyfikat powinien uwiarygodniać pracowników w oczach pracodawców.

W trakcie 4-letniego cyklu kształcenia ZSLiE nr 1przygotowuje uczniów do egzaminów na kwalifikacje.

 Egzaminy dla technika logistyka odbywają się:

 • dla kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – w drugim semestrze drugiej klasy
 • dla kwalifikacji A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych – w drugim semestrze trzeciej klasy
 • dla kwalifikacji A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych ‑ w pierwszym semestrze czwartej klasy.

Egzaminy na kwalifikacje według ramowych planów nauczania dla szkół dostosowanych do podstawy programowej z 2017 r. odbywają się:

 • dla kwalifikacji  AU.22. Obsługa magazynów ‑w drugim semestrze drugiej klasy
 • dla kwalifikacji  AU.32. Organizacja transportu ‑ w pierwszym semestrze klasy czwartej

Egzaminy dla technika ekonomisty odbywają się:

 • dla kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – w drugim semestrze klasy drugiej
 • dla kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości – w pierwszym semestrze klasy czwartej

Egzaminy na kwalifikacje według ramowych planów nauczania dla szkół dostosowanych do podstawy programowej z 2017 r. odbywają się:

AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji ‑ w drugim semestrze klasy drugiej

AU.36 Prowadzenie rachunkowości ‑ w pierwszym semestrze klasy czwartej

6.    Praktyki zawodowe

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) dla technika logistyka i 6 tygodni (2 razy 3 tygodnie) dla technika ekonomisty.