Doradztwo zawodowe

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego – p. Grażyna Gutaker

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego – pobierz

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, ul. Stawki 10, Warszawa, dzielnica Śródmieście.

Szkoła ma długą tradycję kształcenia w zawodzie technik ekonomista i 5-letnią tradycje kształcenia w zawodzie technik logistyk.

 

Każdy zawód wśród zawodów szkolnictwa zawodowego składa się z kwalifikacji.

 

Kwalifikacja – definicja, rodzaje kwalifikacji i drogi ich uzyskani

 

Kwalifikacja to określony, formalnie potwierdzony zestaw efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kwalifikacje mają ściśle określone oznaczenia i nazwy, np. nazwa jednej z kwalifikacji w zawodzie logistyka to: „zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych”, a numer A.31.

Efekty uczenia się pozwalają określić postępy osiągane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. Efekty uczenia się, które należy potwierdzić, wymienione są w części III podstawy programowej kształcenia w zawodzie.

Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji uzyskuje się w wyniku procesu potwierdzania kompetencji zgodnych z ustalonymi wymaganiami.

Te wymagania to przystąpieniu i zdaniu egzaminu. Po zdaniu egzaminu następuje wydanie odpowiedniego dokumentu: świadectwa (dla kwalifikacji składowych) i dyplomu (dla kwalifikacji złożonych) przez uprawnioną instytucję.

Zintegrowany system kwalifikacji

Zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) obejmuje ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości tych kwalifikacji, które są ujęte
w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Przez system rozumie się ogół działań państwa związanych z formalnym potwierdzaniem efektów wszelkiego rodzaju uczenia się.

 

Instrumentami tego systemu kwalifikacji są:

 • Polska Rama Kwalifikacji
 • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 • Zasady zapewnienia jakości kwalifikacji.

Obecność kwalifikacji w rejestrze poświadcza jej wiarygodność.
Zawody, w których kształci ZSLiE nr 1 mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (dla techników jest to EQF4     Poziom absolwenta szkoły posiadającego tytuł technika bez doświadczenia zawodowego.
Można wyróżnić kwalifikacje pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne związane są z poziomem wykształcenia, pozostałe zwane są cząstkowymi.

Kwalifikacje pełne nadawane są wyłącznie w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, cząstkowe – także poza tymi systemami, np. w kształceniu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

Technik logistyk, to kwalifikacja pełna, która składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych:

A.30.     Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania

A.31.     Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych

A.32.     Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. od roku szkolnego 2017/2018 zawód technik logistyk podzielony jest na dwie kwalifikacje:

 • 22. Obsługa magazynów
 • 32. Organizacja transportu

Technik ekonomista to kwalifikacja pełna, która składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36 Prowadzenie rachunkowo

Miejsce zawodów kształconych w ZSLiE nr 1 zestawione jest w Tablicy:

Tablica nr 1

Symbol cyfrowy Typ grupy
3 Grupa wielka, technicy i inny średni personel
33 Grupy duża, średni personel ds. biznesu i administracji
333 Grupa średnia, pośrednicy usług biznesowych
333107 Numer zawodu, technik logistyk
331403 Numer zawodu technik ekonomista
Wnioskodawca (minister, na wniosek którego wprowadzono zawód do klasyfikacji): Minister właściwy ds. Transportu, Gospodarki Morskiej

Wnioskodawca dla zawodu ekonomisty: Minister ds. Finansów Publicznych

Obszar kształcenia: A (administracyjno-usługowy)
Możliwość kształcenia w technikum i prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

Certyfikacja

Rekrutacja na rynku pracy opiera się na certyfikatach. Posiadanie certyfikatów umożliwia większą mobilność zawodową. Certyfikat powinien uwiarygodniać pracowników w oczach pracodawców.

W trakcie 4-letniego cyklu kształcenia ZSLiE nr 1przygotowuje uczniów do egzaminów na kwalifikacje.

 

 

 

 Egzaminy dla technika logistyka odbywają się:

 • dla kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
  i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania –
  w drugim semestrze drugiej klasy
 • dla kwalifikacji A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych – w drugim semestrze trzeciej klasy
 • dla kwalifikacji A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów
  i informacji w jednostkach organizacyjnych – w pierwszym semestrze
  czwartej klasy.

Egzaminy na kwalifikacje według ramowych planów nauczania dla szkół dostosowanych do podstawy programowej z 2017 r. odbywają się:

 • dla kwalifikacji AU.22. Obsługa magazynów w drugim semestrze drugiej klasy
 • dla kwalifikacji AU.32. Organizacja transportu w pierwszym semestrze klasy czwartej

Egzaminy dla technika ekonomisty odbywają się:

 

dla kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – w drugim semestrze klasy drugiej

dla kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości w pierwszym  semestrze klasy czwartej

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) dla technika logistyka i 6 tygodni (2 razy 3 tygodnie) dla technika ekonomisty.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

  Obecnie trwają prace nad PRK dla szkolnictwa.

 

ZAPRASZAMY!