Doradztwo zawodowe

Szkolny koordynator doradztwa zawodowego – p. Grażyna Gutaker

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, komunikat na stronie  ORE

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych Nr 1, ul. Stawki 10, Warszawa, dzielnica Śródmieście.

Szkoła ma długą tradycję kształcenia w zawodzie technik ekonomista i 5-letnią tradycje kształcenia w zawodzie technik logistyk.

Każdy zawód wśród zawodów szkolnictwa zawodowego składa się z kwalifikacji.

Kwalifikacja – definicja, rodzaje kwalifikacji i drogi ich uzyskania

Kwalifikacja to określony, formalnie potwierdzony zestaw efektów uczenia się, czyli wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Kwalifikacje mają ściśle określone oznaczenia i nazwy. Litery w nazwie kwalifikacji zależą od obszaru kształcenia, według nowej podstawy programowej AU to obszar administracyjno-usługowy. Numery biorą się z Rozporządzenia w sprawie wykazu zawodów szkolnictwa zawodowego[1]

Efekty uczenia się pozwalają określić postępy osiągane w procesie kształcenia przez osobę uczącą się. Efekty uczenia się, które należy potwierdzić, wymienione są w części III podstawy programowej kształcenia w zawodzie[2] [3]

Certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji uzyskuje się w wyniku procesu potwierdzania kompetencji zgodnych z ustalonymi wymaganiami.

Te wymagania to przystąpieniu i zdaniu egzaminu. Po zdaniu egzaminu następuje wydanie odpowiedniego dokumentu: świadectwa (dla kwalifikacji składowych) i dyplomu (dla kwalifikacji złożonych) przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Zintegrowany system kwalifikacji

Zintegrowany system kwalifikacji (ZSK) obejmuje ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości tych kwalifikacji, które są ujęte w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK). Przez system rozumie się ogół działań państwa związanych z formalnym potwierdzaniem efektów wszelkiego rodzaju uczenia się.

Instrumentami tego systemu kwalifikacji są:

 • Polska Rama Kwalifikacji[4]
 • Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji
 • Zasady zapewnienia jakości kwalifikacji.

Obecność kwalifikacji w rejestrze poświadcza jej wiarygodność.
Zawody, w których kształci ZSLiE nr 1 mają przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (dla techników jest to EQF4)      Poziom absolwenta szkoły posiadającego tytuł technika bez doświadczenia zawodowego.
Można wyróżnić kwalifikacje pełne i cząstkowe. Kwalifikacje pełne związane są z poziomem wykształcenia, pozostałe zwane są cząstkowymi.

Kwalifikacje pełne nadawane są wyłącznie w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, cząstkowe – także poza tymi systemami, np. w kształceniu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.


Technik logistyk, to kwalifikacja pełna, która według podstawy programowej z 2012 r. (czyli dotyczy klas II, III i IV Technikum) składa się z następujących kwalifikacji cząstkowych:

A.30    Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania.
A.31   Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32   Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 r. od roku szkolnego 2017/2018 zawód technik logistyk podzielony jest na dwie kwalifikacje (dotyczy klas I-szych Technikum:

AU.22 Obsługa magazynów.
AU.32 Organizacja transportu.


Technik ekonomista to kwalifikacja pełna, która składa się według podstawy programowej z 2012 r. (dotyczy klas II, III i IV Technikum) z następujących kwalifikacji cząstkowych:

A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36 Prowadzenie rachunkowo

Według nowej podstawy programowej z 2017r. (dotyczy klas I-szych Technikum) jedyna zmiana dotyczy oznaczenia kwalifikacji i obecnie są to kwalifikacje:

 • dla kwalifikacji AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – w drugim semestrze klasy drugiej
 • dla kwalifikacji AU.36 Prowadzenie rachunkowości w pierwszym  semestrze klasy czwartej

Miejsce zawodów kształconych w ZSLiE nr 1 zestawione jest w Tablicy:

Tablica nr 1

Symbol cyfrowyTyp danych
3Grupa wielka, technicy i inny średni personel
33Grupy duża, średni personel ds. biznesu i administracji
333Grupa średnia, pośrednicy usług biznesowych
333107Numer zawodu, technik logistyk
331403Numer zawodu technik ekonomista
Wnioskodawca (minister, na wniosek którego wprowadzono zawód do klasyfikacji):
dla zawodu technik logistyk: Transportu, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
dla zawodu ekonomisty: ds. Finansów Publicznych
Obszar kształcenia: A (administracyjno-usługowy)
Obszar kształcenia AU (administracyjno-usługowy)
Możliwość kształcenia w technikum i prowadzenia kształcenia na kwalifikacyjnych kursach zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie

 Certyfikacja

Rekrutacja na rynku pracy opiera się na certyfikatach. Posiadanie certyfikatów umożliwia większą mobilność zawodową. Certyfikat powinien uwiarygodniać pracowników w oczach pracodawców.

W trakcie 4-letniego cyklu kształcenia ZSLiE nr 1przygotowuje uczniów do egzaminów na kwalifikacje.

 Egzaminy dla technika logistyka (dla klas II-IV) odbywają się:

 • dla kwalifikacji A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania – w drugim semestrze drugiej klasy
 • dla kwalifikacji A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych – w drugim semestrze trzeciej klasy
 • dla kwalifikacji A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych – w pierwszym semestrze czwartej klasy.

Egzaminy na kwalifikacje według ramowych planów nauczania dla szkół dostosowanych do podstawy programowej z 2017 r (dotyczy obecnej klasy I-szej) odbywają się:

 • dla kwalifikacji AU.22 Obsługa magazynów w drugim semestrze drugiej klasy
 • dla kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu w pierwszym semestrze klasy czwartej

Egzaminy dla technika ekonomisty odbywają się:

 • dla kwalifikacji A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – w drugim semestrze klasy drugiej
 • dla kwalifikacji A.36 Prowadzenie rachunkowości w pierwszym  semestrze klasy czwartej

Według nowej podstawy programowej z 2017r. (dotyczy klas I-szych Technikum) jedyna zmiana dotyczy oznaczenia kwalifikacji i obecnie są to kwalifikacje:

 • dla kwalifikacji AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji – w drugim semestrze klasy drugiej
 • dla kwalifikacji AU.36 Prowadzenie rachunkowości w pierwszym  semestrze klasy czwartej

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) dla technika logistyka i 6 tygodni (2 razy 3 tygodnie) dla technika ekonomisty.

[1] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
[2] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
[3] ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach
[4] Obecnie trwają prace nad PRK dla szkolnictwa.