Egzamin zawodowy

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminów zawodowych na stronie OKE
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

Terminarz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie styczeń 2019 rok:

 Technik ekonomista – kwalifikacja A.35 [331403] dk

Część pisemna (60 minut) 10-01-2019 godz. 10:00-11.00

Część praktyczna (180 minut) 17-01-2019 godz. 09:00-12:00

 

Technik ekonomista – kwalifikacja A.36 [331403] dk

Część pisemna (60 minut) 10-01-2019 godz. 12:00-13.00

Część praktyczna (180 minut) 18-01-2019 godz. 9:00-12:00

 

Technik logistyk – kwalifikacja A.30 [333107] d

Część praktyczna (120 minut) 09-01-2019 godz. 16:00-18.00

 

Technik logistyk – kwalifikacja A.31 [333107] d

Część pisemna (60 minut) 10-01-2019 godz. 12:00 -13.00

Część praktyczna (120 minut) 09-01-2019 godz. 9:00-11.00

 

Technik logistyk – kwalifikacja A.32 [333107] d

Część pisemna (60 minut) 10-01-2019 godz. 14:00 -15.00

Część praktyczna (120 minut) 09-01-2019 godz. 13:00-15.00


Uczniowie, którzy chcą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2018/2019

Termin 1:

  • część pisemna – 10 stycznia 2019 r.
  • część praktyczna, kwalifikacje „d” – 09 stycznia 2019 r. technik logistyk,
  • część praktyczna „dk” od 15 stycznia do 29 stycznia 2019 r. (dokładna data w terminie późniejszym) – technik ekonomista

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik 3 procedur) do dnia  9 września 2018 r.

Termin 2:

  • część pisemna – 18 czerwca 2019 r.
  • część praktyczna, kwalifikacje „d” – 17 czerwca 2019 r. technik logistyk,
  • część praktyczna od 24 czerwca do 29 czerwca 2019 r. (dokładna data w terminie późniejszym) – technik ekonomista

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w wyżej wymienionych terminach  jest złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu.
(Załącznik procedur) do dnia  17 lutego 2019 r.

Warunki zdania egzaminu:
Zdający, zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyskał:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania czyli rozwiązał co najmniej 20 zadań testu pisemnego.

oraz

  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
    Osoby, które nie zdały obydwu lub jednej części egzaminu, nie przystąpiły w wyznaczonym terminie, mogą ponownie przystąpić do egzaminu lub niezdanej części.

Po upływie trzech lat od dnia, w którym zdający przystąpił do części pisemnej egzaminu i nie zdał egzaminu lub mógł przystąpić po raz pierwszy do części pisemnej egzaminu (na podstawie złożonej deklaracji), przystępuje do egzaminu w pełnym zakresie.


Szczegółowy harmonogram egzaminów na czerwiec – Pobierz plik


Wyniki egzaminu – Pobierz plikEgzamin potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie  dla zawodu technik ekonomista, technik logistyk:

Technik ekonomista [331403] – kwalifikacja A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji [331403] dk
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (180 minut)
Technik ekonomista [331403]– kwalifikacja A.36 Prowadzenie rachunkowości [331403] dk
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (180 minut)


Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.30
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji,
dystrybucji i magazynowania [422103] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)
Technik logistyk [333107] – kwalifikacja A.31
Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych [333107] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)
Technik logistyk [333107]– kwalifikacja A.32
Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych [333107] d
1. Część pisemna (60 minut)
2. Część praktyczna (120 minut)

Informacja na temat egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Termin egzaminu ustala Dyrektor Komisji Okręgowej i ogłasza go na stronie internetowej komisji okręgowej nie później niż 5 miesięcy przed terminem egzaminu zawodowego.