Zasady rekrutacji

Rekrutacja

 • Propozycja klas w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 na rok szkolny 2019/2020

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 4 – letni po gimnazjum

Technik ekonomista

Technik logistyk

techniklogistyk
4 klasy w zawodzie technik ekonomista z rozszerzeniami:

 • język angielski i geografia lub
 • matematyka i geografia lub
 • informatyka i geografia
2 klasy w zawodzie technik logistyk z rozszerzeniem :

 • język angielski i geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki

Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Cykl nauki 5 – letni po szkole podstawowej

Technik ekonomista

Technik logistyk

ekonomia logistyka3
3 klasy w zawodzie technik ekonomista z rozszerzeniami:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia
1 klasa w zawodzie technik logistyk z rozszerzeniem :

 • język angielski
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki

XXXII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Grota-Roweckiego

history languages
1 klasa  z rozszerzeniem:

 • język polski i historia
1 klasa  z rozszerzeniem :

 • język angielski, język niemiecki i geografia
 • I-szy język obcy to język angielski
 • II-gi język obcy to: język włoski lub język rosyjski lub język niemiecki lub język hiszpański

Regulamin rekrutacji w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1
na rok szkolny 2019/2020

  • Proces przyjmowania uczniów do klas pierwszych w Zespole Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, w roku szkolnym 2019/2020 przeprowadzony będzie na podstawie przepisów:
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 prawo oświatowe (t.j. dz. U. z 2018r. poz. 996 ze zm. ) – rozdział 6 – link

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum – link

  • Rozporządzenie MEN z dnia 16 marca 2017r – w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 610) – link.

  • Zarządzenie Nr 10 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020). – link

  • Harmonogram rekrutacji zgodny z Zarządzeniem nr 10 – pobierz.

  • Regulamin rekrutacji – pobierz.