Zawody


CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODACH:

  • Technik ekonomista 331403

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
2) obliczania podatków;
3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
4) prowadzenia rachunkowości;
5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

TECHNIK EKONOMISTA 331403

Kształcenie według postawy programowej z 2017r.

W zawodzie technik ekonomista wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
AU.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Zdawana po 2 klasie
AU.36 Prowadzenie rachunkowości Zdawana w połowie 4 klasy

Kształcenie według postawy programowej z 2012r.

W zawodzie technik ekonomista wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji Zdawana po 2 klasie
A.36 Prowadzenie rachunkowości Zdawana po 3 klasie

  •  Technik logistyk 333107

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik logistyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) prowadzenia dokumentacji magazynowej;
4) planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych;
5) planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

TECHNIK LOGISTYK 333107

Kształcenie według postawy programowej z 2017r.

W zawodzie technik logistyk wyodrębnimy dwie kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
AU.22 Obsługa magazynów Zdawana po 2 klasie
AU.32 Organizacja transportu Zdawana w połowie 4 klasy

Kształcenie według postawy programowej z 2012r.

W zawodzie technik logistyk wyodrębnimy trzy kwalifikacje

Symbol kwalifikacji
z podstawy programowej
Nazwa kwalifikacji  
A.30 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji
w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
Zdawana po 2 klasie
A.31 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Zdawana po 3 klasie
A.32 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i  informacji
w jednostkach organizacyjnych
Zdawana w połowie 4 klasy

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA, CENIONE PREDYSPOZYCJE.

  • Technik ekonomista 331403

Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technika ekonomisty mają ułatwione zadanie utworzenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Alternatywnie mogą znaleźć zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Są osobami cenionymi na rynku pracy ze względu na samodzielne rozwiązywanie problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Oczekiwania pracodawców nakierowane są na praktyczne umiejętności podczas wykonywania czynności zawodowych związanych między innymi z polityką zatrudnienia, naliczaniem wynagrodzeń, rozliczaniem ubezpieczeń i podatków, księgowością, obrotem pieniężnym, zaopatrzeniem, sprzedażą, gospodarką magazynową, rozliczaniem produkcji, wykonywaniem prac biurowych. Technicy ekonomiści są przygotowani do posługiwania się nowoczesną technologią informacyjną i komunikacyjną, znają obsługę programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych, zarządzania magazynem. Analiza ofert pracy wykazuje, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów średniego szczebla w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.

Predyspozycje cenione w tym zawodzie to: odpowiedzialność, skrupulatność, koncentracja, analityczne myślenie, umiejętność współpracy, umiejętność podejmowania decyzji.


  • Technik logistyk 333107

Osoby posiadające kwalifikacje w zawodzie technik logistyk znajdą zatrudnienie praktycznie w każdej dziedzinie gospodarki, a zwłaszcza w sektorze handlowym, usługowym, spedycyjnym i produkcyjnym. Logistyk może pracować m.in. w charakterze specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu, specjalisty ds. gospodarki magazynowej, specjalisty ds. planowania produkcji, etc.

W zawodzie logistyka niesłychanie ważna jest znajomość języków obcych w stopniu komunikatywnym. Ceni się zwłaszcza znajomość nowożytnych języków obcych, takich jak: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

Oprócz określonych zdolności językowych i wiedzy teoretycznej logistyk musi posiadać odpowiednie predyspozycje.
W tym zawodzie niesłychanie ważna jest zdolność koncentracji, analitycznego myślenia, umiejętność pracy w grupie
i samodzielne działanie, umiejętność pracy pod presją.


Absolwenci otrzymują dyplom potwierdzający tytuł zawodowy technika z suplementem w jednym z języków Unii Europejskiej.